ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ www.fluidra.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานเว็บไซต์ www.fluidra.com

สิทธิ์ในการเข้าเว็บไซต์และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ pro.fluidra.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Portal”) เป็นของ FLUIDRA ในฐานะบริษัท แม่ของ Fluidra Group (คุณสามารถดูรายชื่อบริษัทได้ที่ www.fluidra.com) (ต่อไปนี้ทั้งสองบริษัท คือ “Fluidra")

You may contact us at office@fluidra.rs

1. หัวข้อและขอบเขต

จุดประสงค์ของเว็บไซต์นี้คือ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับ Fluidra ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

ส่วน Portal มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งาน Portal การเข้าถึง หมายถึง การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

User เป็นบุคคลที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้งาน Portal ของตัวเอง เนื้อหาใดๆ ที่โพสต์บน Portal และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาที่โพสต์นั้น

User รับรองว่าจะใช้เนื้อหาและบริการของ Portal ตามกฎหมาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป นอกจากนี้ User จะต้องรับรองว่าจะไม่ใช้เนื้อหาและบริการของ Portal ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งอาจละเมิดผลประโยชน์และสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือในลักษณะอื่นใด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อหาและบริการของ Portal

User ตกลงอย่างชัดแจ้งว่าจะไม่ทำลาย หรือสร้างความเสียหายต่อข้อมูลโปรแกรมหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พบใน Portal และไม่ขัดขวางการเข้าถึงของ User รายอื่นโดยการใช้ทรัพยากร IT ที่ Fluidra ให้บริการ รวมถึงไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ขัดจังหวะ หรือก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในระบบและการบริการของทางบริษัท

User รับรองว่าจะไม่นำ Program หรือ Virus Macro หรือ Applet หรือ ActiveX Control หรืออื่นๆ ที่อาจมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อระบบ IT ของ Fluidra หรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารและกราฟิกที่โพสต์บน Server อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราวโดย Fluidra และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน Program และ Server ได้ตลอดเวลา

Fluidra ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานหรือการปิดกั้นการเข้าถึง Portal โดยเจ้าหน้าที่ หากพบว่า User ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

Fluidra จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของ User (Hardware หรือ Software) และไฟล์หรือเอกสารที่จัดเก็บในนั้น อันเป็นผลมาจาก Virus บนอุปกรณ์ของ User ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเนื้อหาและบริการที่มีอยู่ใน Portal รวมไปถึงความผิดปกติทาง Internet ทางโทรศัพท์ สัญญาณรบกวน สัญญาณขาดหาย หรือการขาดการเชื่อมต่อในโหมดการทำงานของ Portal ที่นอกเหนือจากการควบคุมของ Fluidra

3. สิทธิ์ในการใช้งาน Portal

Fluidra เป็นเจ้าของและผู้ถือครองสิทธิ์ทั้งหมดของ Portal ดังนั้นจึงอนุญาตให้ User ใช้เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่บน Portal โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการออกแบบเฉพาะตามข้อกำหนดและกฎหมายที่ใช้บังคับ

4. ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อมูลดิบ แผนภาพ การออกแบบSoftware เครื่องหมายการค้า และเนื้อหาอื่นๆ บน Portal เป็นทรัพย์สินของ Fluidra และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น ดังนั้นจึงห้าม User ทำการลอกเลียนแบบ ถ่ายโอนข้อมูล เผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่การกระทำดังกล่าวนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของบริการของ Portal และใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น การละเมิดดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดการดำเนินคดีตามกฎหมาย

Fluidra ห้ามการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารหรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจาก Portal เช่น แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ รายการราคาสินค้า และอื่นๆ ไม่สามารถนำไปดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ทางบริษัทกำหนดไว้ได้

5. นโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดอ่านเนื้อหาในหัวข้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

6. การขัดจังหวะและการแก้ไข

บริการของ Portal อาจถูกขัดจังหวะเนื่องจากการซ่อมแซม การบำรุงรักษา หรือความล้มเหลวที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Fluidra ซึ่งจะได้รับการแก้ไขในระยะเวลาอันรวดเร็ว

Fluidra ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติฟังก์ชั่นและขอบเขตการบริการของ Portal ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ซึ่ง User จะได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

7. เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้

Portal นี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นต่อศาล